Google Cloud踩过的坑以及谷歌台湾节点评测

谷歌cloud最近很火,梭云也启用了谷歌台湾节点作为台湾线路的服务器。

google cloud与普通vps不同的是,不能设定密码,只能配置public key和私钥。虽然刚开始配置感觉有点麻烦,但一次配置,以后就不用输入密码或者配置了,还是很方便的。

另外,谷歌cloud默认只开启22、http(80)、https(443)端口。如果你想开放所有端口,需要在网络里添加相应的规则。

Google Cloud的邮件端口,比如465端口是不开放的。发送邮件必须自定义其他端口,利用类似mailgun这样的第三方邮件服务商才可以发送邮件。

谷歌cloud的节点选择时,Asia east是指台湾,Asia northeast 是指日本。

谷歌cloud台湾最小配置节点的评测如下:

[moioi@instance-2 ~]$ ./bench.sh
———————————————————————-
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.50GHz
Number of cores : 1
CPU frequency : 2500.000 MHz
Total amount of ram : 588 MB
Total amount of swap : 0 MB
System uptime : 0days, 4:31:48
OS : CentOS Linux 7
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 3.10.0-514.2.2.el7.x86_64
———————————————————————-
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 13.8MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 54.3MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 36.3MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 7.44MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 7.32MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 12.6MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 7.40MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 10.1MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 3.04MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 26.9MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 76.4MB/s
———————————————————————-
I/O speed(1st run) : 37.5 MB/s
I/O speed(2nd run) : 37.5 MB/s
I/O speed(3rd run) : 37.6 MB/s
Average I/O: 37.5333 MB/s

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注